For workshops, training events, retreats, small conferences and celebrations

Am weithdai, digwyddiadau hyfforddi, encilion a chynhadleddau bychan

 
 
 

Trigonos: Education centre with facilities for conferences, meetings, workshops & retreats.


Cymraeg     |     English


Our situation in the Nantlle Valley provides stunning views across Nantlle lake and up the valley to Snowdon itself. It is a setting of great natural beauty and mystery.

Venue

TrigonosWe provide an inspiring venue for a wide variety of organisation involved in education and training, on a residential or day basis. Groups currently come from universities, schools, voluntary and public sector agencies, along with independent groups working on personal and professional development. If we have the space we welcome individuals who wish to stay on a bed and breakfast or full board basis at very reasonable rates.

Local groups use our workspaces for education and training events, private functions, meetings and exhibitions.

Land

Trigonos Farm ShopThe 18 acres of Trigonos’ land stretch to the lake shore and include a herb and flower garden, a field for vegetables and salads, pastures, coppices and streams. Visitors are welcome to explore the hidden corners of this beautiful landscape.

Seasonal fruit and vegetables grown using organic principles can be bought from our small Farm Shop which is open most week days.

Accommodation

Crafting at Trigonos29 people can be accommodated in a range of twin and single rooms, most with private bathrooms. If appropriate, capacity can be increased to 38 by adding extra beds to some rooms. A few bedrooms are adapted for people with disabilities.

Work spaces

The range of workspaces includes two meeting rooms, gallery, art studio, library and lounge. All our workspaces have natural light and good ventilation.

Meals

Trigonos is an ideal location for group events and trainingTrigonos serves very good home-prepared food. We provide nutritious and tasty meals with an emphasis on fresh, unprocessed ingredients. Our focus is on vegetarian foods but we provide meat dishes if required, using only organic, free range or equivalent produce. We are excellent at meeting special dietary needs. Meals are served in the dining room where visitors serve themselves from a buffet-style table.

Our connection to the valley is strong, with the majority of people who work at Trigonos living in the local villages. Trigonos is also an active participant in various local development projects.

Trigonos - a residential education and training venue in beautiful Snowdonia that provides:

  • comfortable, spacious workrooms and accommodation
  • inspiration from magnificent mountain scenery and tranquil and uplifting surroundings
  • nourishment and a sense of well-being, from delicious meals made with fresh, quality ingredients
  • a high investment in ethical and sustainable practices

Contact Us

Trigonos
Plas Baladeulyn
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BW


Mae ein sefyllfa ni yn Nyffryn Nantlle yn rhoi golygfeydd syfrdanol dros Lyn Nantlle ac i fyny i Eryri ei hun. Mae’n safle hardd naturiol a chyfriniol.

Lleoliad

Da' ni’n cynnig lleoliad ysbrydoledig ar gyfer amrywiaeth eang o gyfluniannau sy’n ymneud â hyfforddiant ac addysg, preswyl neu ddi-breswyl. Mae’r grwpiau cyfredol yn dwad o brifysgolion, ysgolion, asiantaethau gwirfoddol a sector cyhoeddus yn ogystal â grwpiau annibynol sy’n gweithio ar ddatblygiad personol a phroffessional. A oes gynnon ni le dan ni’n croesawu unigolion sy isio aros am wely a brecwast neu bob pryd bwyd am brisiau rhesymol iawn.

Mae grwpiau lleol yn defnyddio ein ystafelloedd gwaith ar gyfer digwyddiadau addysg a hyfforddiant, achlysuron preifat ac arddangosfeydd.

Tir

Mae’r 18 erw o dir Trigonos yn ymestyn i’r lan Llyn ac yn cynnwys gardd flodau a pherlysiau; cae ar gyfer llysiau a saladau; porfeydd; coedlannau a nentydd. Mae croeso i ymwelwyr archwilio y corneli cuddiedig o’r tirlun godidog.

Mae llysiau a ffrwythau tymhorol yn cael tyfu gan ddefnyddio egwyddorion organig a medrwch chi’u prynu nhw o’n Siop Fferm fach sy ar agor y rhan fwyaf o ddyddiau wythnos.

Llety

Mae gynnon ni lefydd preswyl i 29 o bobl mewn llofftydd sengl a gefell, y rhan fwya efo ystafelloedd ymolchi preifat. Gellir cynyddu nifer y llefydd i 38 efo gwelyau ychwanegol. Mae ychydig o lofftydd wedi cael eu addasu i bobl efo anableddau.
Ystafelloedd Gwaith.

Mae 'na ddewis o ddwy ystafell gyfarfod, Galeri, Stwidio Celf, Llyfrgell a lolfa. Mae gan pob un olau naturiol ac awyriad.

Prydau

Da' ni’n gweini bwyd cartref da. Dan ni’n arlwyo prydau danteithiol efo’r pwyslais ar gynnyrch ffres a chynhwysion di-brosesu. Dan ni’n canolpwyntio ar fwyd llysieuol ond dan ni’n arlwyo prydau cig os oes angen, gan ddefnyddio cynnyrch organig neu rydd. Dan ni’n ardderchog gyda deietau ar gyfer anghenion arbennig. Gweinir prydau yn yr ystafell fwyta lle mae pobl yn gweini eu hunain fel bwffe.

Mae ein cysylltiad efo’r cwm yn gryf, efo’r rhan fwya o’r bobl sy’n gweithio yma o bentrefi lleol. Mae Trigonos hefyd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau datblygiadau lleol.

Trigonos - canolfan addysg a hyfforddiant yn nhirwedd Eryri sy’n cynnig:

  • ystafelloedd gwaith cyfforddus ac eang. Lletyau preswyl
  • ysbrydoliaeth o’r tawelwch a’r golyfeydd godidog o’r mynyddoedd
  • maeth a chyflawnder o’r prydau cartref blasus gan ddefnyddio cynhwysion ffres o ansawdd da
  • buddsodiad uchel mewn ymarferion moesogol a chynaliadwy

Cysylltwch efo ni

Trigonos
Plas Baladeulyn
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BW

  Valid HyperText Markup Language (HTML) 4.01 Transitional Level A  compliance with the W3C's WCAC 1.0 Valid Cascading Style Sheets (CSS)