Y Mabinogi

Perthynas â Dyffryn Nantlle

 
 
 

Ceir nifer o enwau lleoedd yn Nyffryn Nantlle a’r cylch sydd i’w cael yn chwedlau’r Mabinogi:

  •   Dinas Dinlle a Bedd Gwenan, Caer Arianrhod, Maen Dylan (Aberdesach)
  •   Brynaerau, Bryn Gwydion, Lleuar, Llanfeuno (Clynnog)
  •   Cefn Clutno, Maenor, Bennardd (Pennarth, Aberdesach), Dolbebin
  •   Nantlle (Nant Lleu), Ysgol Bro Lleu, Nancall (Pant Glas)
  •   Aber Menai, Coed Alun, Dolbenmaen

Chwedlau Cymraeg Canol yw’r Mabinogi. Yr oedd y pedair stori a elwid yn Bedair Cainc y Mabinogi, sef Pwyll Pendefig Dyfed, Branwen Ferch Llyr, Manawydan a Math Fab Mathonwy. Ond pan gyfieithodd Charlotte Guest chwedlau Cymraeg Canol i’r Saesneg defnyddiodd y teitl "The Mabinogion" iddynt, ac yn y cyfnod diweddar daeth yn arferiad i ddilyn Charlotte Guest a defnyddio "Mabinogion", yn enwedig yn Saesneg, fel enw hwylus am yr holl chwedlau, sef, yn ychwanegol at y Pedair Cainc, ceir Culhwch ac Olwen, Breuddwyd Macsen Wledig, Cyfranc Lludd a Llefelys, Breuddwyd Rhonabwy, Peredur, Owain, Geraint ac Enid.

Daeth y Mabinogi yn faes astudiaeth cydwladol pwysig a cheir toreth o ddeunydd ar y maes ar y Rhyngrwyd Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd.

Rhaid nodi bod yr englynion a geir yn chwedl Math fab Mathonwy y cyfeirir atynt isod ymysg y farddoniaeth hynaf yn y Gymraeg. [hanes Lleu ar y goeden pan oedd wedi ei droi yn eryr]. Y rhyfeddod mawr yw fod yr englynion hyn yn dal yn ddealladwy i ni heddiw. Mawr yw ein braint o gael y cyfrifoldeb o ddiogelu’r traddodiad cyfoethog hwn yn Nyffryn Nantlle sydd yn deillio o gyfnod cyn-hanes.

Yr awdurdod mawr ar Y Mabinogi yn y Gymraeg oedd Syr Ifor Williams. Roedd yn byw ym Mhontllyfni ac yn Athro Cymraeg ym Mhrifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Golygodd y llyfr Pedair Keinc y Mabinogi, Gwasg Prifysgol Cymru, sydd â nodiadau helaeth ynddo.

Dyfynnir y canlynol o lyfr Dewi Tomos, Llechi Lleu, Cyhoeddiadau Mei, 1981:

Unwaith trigai’r dywysoges Arianrhod yn ymyl Dinas Dinlle mewn caer a elwid Caer Arianrhod. ’Dyw’r gaer ddim yno heddiw, ond gellir gweld olion y muriau ar drai mawr. Roedd gan Arianrhod fab bychan, ond roedd hi’n casáu’r plentyn, ac felly fe’i rhoddodd ef i’w brawd, Gwydion, i’w fagu. Bachgen rhyfeddol iawn ydoedd a phan oedd yn bedair oed roedd cymaint a chyn gryfed â phlentyn wyth oed. Ef oedd cannwyll llygaid Gwydion ond achosai un peth dristwch i Wydion, ’doedd gan y plentyn ddim enw am i Arianrhod wrthod rhoi enw arno.

Penderfynodd Gwydion fod rhaid gorfodi Arianrhod i roi enw i’w mab ac felly aeth ati gyda’r plentyn. Nid adnabu hi’r plentyn i ddechrau, yr oedd wedi tyfu cymaint.

"Does ganddo ddim enw," meddai Gwydion.

"A chaiff o ’run enw heb i mi ei roi iddo a hynny ni wnaf byth," harthiodd Arianrhod.

"Mam gas iawn wyt ti, ond fe gaiff enw ar dy waethaf," atebodd Gwydion. Roedd Gwydion yn wr cyfrwys iawn ac yn ddewin, a dyma ei gynllun.

Wrth aber afon Menai, ar draeth y Foryd, tyfai llawer o hesg. Trwy hud adeiladodd Gwydion long ohonynt. Gwnaeth hefyd ledr hardd, a’i dorri’n barod i wneud esgidiau. Yna, newidiodd ei wedd ei hun a’r bachgen trwy swyn a rhoi dillad newydd iddynt fel yr ymddangosent fel dau grydd. Hwyliodd y ddau yn y llong hyd tua chaer Arianrhod ac angori wrth y gaer. Bu’r ddau yn ddiwyd yn gwneud esgidiau nes i rai o forynion Arianrhod eu gweld a sylwi pa mor hardd oedd y lledr. Gwnaeth Gwydion y pâr yn rhy fawr a dychwelwyd hwy, a gofyn iddo wneud pâr arall. Gwnaeth yr ail bâr yn fwriadol rhy fach. Dychwelwyd y rhain eto.

"Rhaid i’r dywysoges ddod yma i gael mesur ei throed," meddai Gwydion wrth y morynion.

Trannoeth daeth Arianrhod ar fwrdd y llong i gael mesur ei throed ac nid adnabu Gwydion na’i mab. Tra mesurai Gwydion ei thraed disgynnodd dryw bach ar hwylbren y llong. Cydiodd y bachgen yn ei fwa a saeth a saethodd y dryw yn ei goes. Chwarddodd Arianrhod ac meddai,

"Wel yn wir, â llaw gyffes y trawodd y llew y dryw."

"Dyna’r bachgen wedi cael enw o’r diwedd," gwaeddodd Gwydion. "Lleu Llaw Gyffes." Yn y fan diflannodd y llong a’r lledr hud a’r esgidiau a’r cryddion rhyfedd, ac yn eu lle gwelodd Arianrhod Wydion a’i mab a enwodd Lleu Llaw Gyffes. Dyna sut y daeth yr enw Dinas Lleu, neu Dinas Dinlleu, i fod. Ystyr "cyffes" yw cywrain neu fedrus.

Yr oedd Arianrhod yn ddig iawn iddi gael ei thwyllo gan Gwydion a thyngodd na châi ei mab, Lleu Llaw Gyffes, wraig byth o’r genedl oedd ar y ddaear hon. Wedi clywed hyn aeth Gwydion at Fath, mab Mathonwy, am help a chymerodd Gwydion a Math flodau’r deri, banadl a’r erwain a thrwy hud lluniwyd y ferch dlysaf yn y byd o’r blodau. Galwyd hi Blodeuwedd, ac yn fuan priodwyd hi a Lleu ac aeth y ddau i fyw i Fur y Castell ger Harlech.

Ond ymhen amser syrthiodd Blodeuwedd mewn cariad â Gronw Pefr, Arglwydd Penllyn a chynlluniodd y ddau sut i gael gwared o Lleu. Gwyddai Blodeuwedd na ellid lladd Lleu fel dyn cyffredin, a holodd ei gyfrinach gan gymryd arni ei bod yn poeni amdano.

"Paid â phoeni," meddai Lleu. "Dim ond un ffordd y gellir fy lladd. Rhaid yn gyntaf i mi ymolchi mewn cafn a tho arno ar lan afon. Wedyn, os safaf ar un troed ar ymyl y cafn a’r llall ar gefn bwch, a’m taro â gwaywffon, yna gellir fy lladd. Ond rhaid bod blwyddyn yn gwneuthur y waywffon a hynny adeg gwasanaeth y Sul yn unig."

Adroddodd Blodeuwedd y gyfrinach wrth Gronw a dechreuodd wneud y waywffon. Ymhen blwyddyn yr oedd popeth yn barod. Gofynnodd Blodeuwedd i Lleu ei hatgoffa sut y safai cyn y gellid ei ladd, a gwnaeth Lleu hyn heb wybod fod Gronw yn cuddio gerllaw.

Taflodd Gronw y waywffon at Lleu a throwyd ef yn eryr a chyda bloedd ofnadwy hedodd i ffwrdd. Yn fuan wedyn priodwyd Gronw Pefr a Blodeuwedd a phan glywodd Gwydion am hyn penderfynodd fyn i weld beth a ddigwyddodd i Lleu.

Daeth ar fferm ac aros y noson yno. Gyda’r nos dychwelodd gwas y moch adref a gofynnodd y ffermwr iddo,

"Ddaeth yr hwch i mewn heno?"

"Do," atebodd y gwas, "y mae newydd gyrraedd."

"Pam y gofynni hyn?" holodd Gwydion. Eglurodd y gwas:

"Bob bore pan agorir y cwt fe rêd yr hwch allan a wyr neb i ble."

"Yfory," meddai Gwydion, "paid ag agor y cwt nes y byddaf i yno."

Trannoeth aeth Gwydion gyda’r gwas at y cwt. Gollyngwyd yr hwch a dilynodd Gwydion hi bellter maith nes dod i gwm gwyllt ac unig. Yna arhosodd yr hwch a dechrau bwyta rhywbeth a ddisgynnai oddi ar y goeden. Edrychodd i fyny a gwelodd eryr yn eistedd ar frigyn ucha’r goeden. Meddyliodd ar unwaith mai Lleu oedd yr eryr a dechreuodd adrodd englynion wrtho nes iddo ddisgyn ar lin Gwydion. Yna tarawodd yr aderyn â’r ffon hud, ac wele, Lleu Llaw Gyffes ei hun ydoedd, yn wael iawn ei wedd.

"Mynnaf ddial y cam a gefais," meddai Gwydion, ac aeth i chwilio am Flodeuwedd. Daliwyd hi a dywedodd Gwydion wrthi,

"Ni chei dy ladd, ond cei dy droi yn aderyn ac oherwydd y cam a wnaethost â Lleu ni chei ddangos dy wyneb yn y dydd rhag ofn yr holl adar eraill. Ni cholli dy enw, gelwir di byth yn Blodeuwedd." Trowyd Blodeuwedd yn dylluan a dyna pam mae’r adar eraill yn elynion i’r dylluan hyd heddiw.

Beth am Gronw Pefr? Bu raid iddo sefyll fel y gwnaeth Lleu ar lan yr afon a lladdwyd ef gan Lleu â gwaywffon.

Wyddoch chi ym mh’le yr oedd y cwm unig lle gwelodd Gwydion yr eryr? Nant Lleu, neu Ddyffryn Nantlle heddiw.

Gweler hefyd gyfeiriad at Ddôl Pebin y Mabinogi dan adran hanes Talysarn ar wefan nantlle.com.

Rhagor o wybodaeth

  »»  Adran ymchwil Y Mabinogi ar wefan nantlle.com

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys